top of page

September 15-October 22 2023    vcrbgallery Antwerp
TRANSCENDENTAL TRANQUILITY meets FADING MEMORIES

TRANSCENDENTAL TRANQUILITY (NL) In zijn project Transcendental Tranquility brengt fotograaf Dirk Roseport ons zeegezichten, gestript tot hun essentie; water, horizon en lucht. Wat we dan zien is echter veel meer. 
Door de jaren heen is Transcendental Tranquility een in wezen eindeloze reeks unieke, emotioneel geladen beelden geworden. Beelden die vaak meer weg hebben van een schilderij dan van een foto en die stuk voor stuk uitnodigen tot herhaaldelijk bekijken.
De verschillende lagen die we dan ontdekken, stralen een intrigerende stilte uit. Met vervreemdingstechnieken, herhaling en ongecontroleerde bewegingsonscherpte creëert Roseport beelden die ruimte bieden voor reflectie en interpretatie. Momenten bevroren in de tijd, die weer in beweging komen naarmate we langer kijken, als ware het een film, waardoor een nieuwe werkelijkheid ontstaat. Steeds vaker worden de oceanen die hij fotografeert Rothkosiaanse kleurimpressies.

Roseport over zijn werk: "In zekere zin fotografeer ik - vooral in mijn recentere werk - niet eens meer zeegezichten, maar gebruik ik water, horizon en lucht om een abstract tafereel te schilderen dat ruimte schept voor een meditatieve ervaring. Het gaat mij erom, in deze hectische tijden, een tafereel te creëren dat een staat van kalmte opwekt, waarin wat in de psyche als lastig wordt ervaren wegvalt."
In tijden van dikwijls ongebreidelde manipulatie van beelden, zweert Roseport bij de authenticiteit van zijn beelden. Wat we zien is wat hij met de camera registreert op het moment van de opname. *Alle afdrukken worden geleverd met een certificaat van echtheid, gesigneerd en genummerd, in beperkte oplage (3/5/7).

TRANSCENDENTAL TRANQUILITY (UK) In his project Transcendental Tranquility, photographer Dirk Roseport brings us seascapes, stripped down to their essence; water, horizon and sky. What we then see, however, is much more. 
Over the years, Transcendental Tranquility has become an essentially endless series of unique, emotionally charged images. Images that often look more like a painting than a photograph, each inviting repeated viewing.
The different layers we then discover radiate an intriguing stillness. With alienation techniques, repetition and uncontrolled motion blur Roseport creates images that offer room for reflection and interpretation. Moments frozen in time, moving again the longer we look, as if it were a movie, creating a new reality. Increasingly, the oceans he photographs become Rothkosian color impressions. 
Roseport on his work: "In a way - especially in my more recent work - I don't even photograph seascapes anymore, but use water, horizon and sky to paint an abstract scene that creates space for a meditative experience. My concern, in these hectic times, is to create a scene that induces a state of calm, in which what is perceived as troublesome in the psyche falls away."
In times of often rampant manipulation of images, Roseport swears by the authenticity of his images. What we see is what he records with the camera at the moment of shooting.

* All prints come with a certificate of authenticity, signed and numbered, in limited editions (3/5/7).
 

#5055_BFGC_1022.jpg

FADING MEMORIES (NL) Met het verstrijken van de tijd vervagen onze herinneringen. Wat ooit scherp, helder en levendig was in onze geest, wordt wazig. Het is alsof stukjes data ontbreken. Vormen en kleuren verdwijnen.

In Fading Memories visualiseert Dirk Roseport dit verlies van details in onze herinneringen. Zijn beelden krijgen dan een droomachtige onwerkelijke sfeer.

Toch kan zelfs de meest fragiele herinnering een heel verhaal terugbrengen. Vaak herinneren we ons dan zelfs wat taai of hard was, mooier, zachter dan het in werkelijkheid was. Het is wat we doen. Hoe we overleven.
In Fading Memories gunt Dirk Roseport ons een blik in zijn vervagende herinneringen. Hij kent de verhalen achter de beelden; plaatsen, tijden, mensen. Als toeschouwer zien we slechts schimmige,  onvolledige impressies. 
Maar net door wat we niet zien, suggereren zijn beelden meer open verhalen. Meer open verhalen dan wanneer de beelden intact zouden zijn. Onze creativiteit creëert, vreemd genoeg haast onmiddellijk en als we er de ruimte voor laten, ons eigen, nieuwe verhaal. Roseport nodigt ons met zijn beelden uit om daarin mee te gaan en dat verhaal vooral niet tegen te houden. 

*Alle afdrukken worden geleverd met een certificaat van echtheid, gesigneerd en genummerd, in beperkte oplage (9/15).

FADING MEMORIES (UK) As time passes, our memories fade. What was once sharp, clear and vivid in our minds becomes hazy. It is as if pieces of data are missing. Shapes and colors disappear. In Fading Memories, Dirk Roseport visualizes this loss of detail in our memories. His images then take on a dreamlike unreal atmosphere. 
Yet even the most fragile memory can bring back an entire story. Often, we then remember even what was tough or hard, more beautiful, softer than it was in reality. It's what we do. How we survive.
In Fading Memories, Dirk Roseport grants us a glimpse into his fading memories. He knows the stories behind the images; places, times, people. As viewers, we see only shadowy, incomplete impressions. 
But just through what we don't see, his images suggest more open stories. More open stories than if the images were intact. Our creativity creates, strangely almost immediately and if we allow space for it, our own, new story. With his images, Roseport invites us to go along with that and, above all, not to hold back that story. 
* All prints come with a certificate of authenticity, signed and numbered, in limited editions (9/15).

TRAIN ON A BRIDGE.png
Scherm­afbeelding 2023-09-21 om 14.59_ed

GALLERIES BELGIUM

vcrb gallery Antwerp
Google maps
De Burburestraat 14  2000 Antwerp   Belgium
Thursday/Friday 12pm - 6pm
Saturday/Sunday 2pm - 6pm

vcrb gallery Knokke
Google maps
Zeedijk 697  8300 Knokke   Belgium
Saturday/Sunday  11am - 6pm
Other days by appointment
Long weekends and school holidays, every day of the week (exc. Wednesday) 11am - 6pm

 

IMG_0028.JPG
IA7A4471.JPG
IMG_9951.JPG
bottom of page